Οι δράσεις μας

Η HOPETEN ΑΜΚΕ υλοποιεί ένα πλαίσιο δράσεων για την υποστήριξη, ένταξη και στέγαση των ευάλωτων ομάδων, ιδιαίτερα των προσφύγων και μεταναστών, που συνοψίζονται στα εξής:Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, κατάρτιση και γενικότερη προπαρασκευή για ένταξη των προσφύγων και μεταναστών αλλά και λοιπών ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Η HOPETEN AMKE σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ελληνική γλώσσα, τις επαγγελματικές δεξιότητες, τους κοινωνικούς κανόνες και άλλα θέματα που άπτονται της ενταξιακής διαδικασίας.

Παροχή συμβουλευτικής και υπηρεσιών που άπτονται της υποστήριξης διαδικασιών ένταξης ευάλωτων ομάδων (όπως π.χ. η περίθαλψη, η νομική υποστήριξη, η εξασφάλιση βασικών αγαθών, η μεταφορά προς κέντρα υγείας/νοσοκομεία, η διερμηνεία, η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται σε άλλες χώρες ή με διεθνείς οργανώσεις κλπ). Κοντά μας οι συνάνθρωποί μας που βρίσκονται σε ανάγκη θα νιώθουν ότι έχουν δικούς τους ανθρώπους και μια φιλόξενη οικογένεια για να μπορέσουν να κάνουν νέο ξεκίνημα στη ζωή τους. Φροντίζουμε για την κάλυψη αναγκών όπως η περίθαλψη, η νομική υποστήριξη, η διερμηνεία κ.α.

Παροχή υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και εν γένει φιλοξενίας ατόμων ή οικογενειών που υπάγονται στις ευάλωτες ομάδες. Η HOPETEN υλοποιεί το έργο ESTIA II (Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία) για την παροχή στέγης σε ασυνόδευτα ανήλικα, οικογένειες μεταναστών, άπορες μονογονεϊκές οικογένειες κλπ και γενικότερα σε άτομα που δεν μπορούν να μείνουν σε άλλες δομές.

Διοργάνωση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την ομαλότερη ένταξη των μεταναστών. Η HOPETEN ΑΜΚΕ βρίσκεται σε διαδικασία δικτύωσης με εθνικούς και διεθνείς φορείς για την από κοινού διοργάνωση προγραμμάτων που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες και αποσκοπούν στην παροχή δεξιοτήτων, την επεξήγηση των συνταγματικών και νομικών τους υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, την ενδυνάμωση και την καταλληλότητα τους προς εργασία κ.ο.κ.

Δικτύωση με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς με συναφείς σκοπούς προκειμένου να προαγάγει κοινές δράσεις για την επίτευξη των κοινών στόχων. Η HOPETEN ΑΜΚΕ επιδιώκει να συνταχθεί ισότιμα με άλλες μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να προωθήσουν από κοινού τους στόχους της προστασίας των ευάλωτων ομάδων.

Συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα συναφή με τους στόχους και τους σκοπούς της ή σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με στόχο την αξιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.


Το πρόγραμμα ESTIA II  


Διεθνή & Ευρωπαϊκά προγράμματα


  • ▪ Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και ερευνητικά προγράμματα με σκοπούς εκπαιδευτικούς.
  • ▪ Διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης κοινού.
  • ▪ Εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης σε τομείς συναφείς με τους σκοπούς της.
  • ▪ Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας και προβολής προς το ευρύτερο κοινό (εκθέσεις, φεστιβάλ, οπτικοακουστικές παραγωγές) σε σχέση με τους σκοπούς και τους στόχους της.

Για όλες τις παραπάνω δράσεις η HOPETEN ΑΜΚΕ απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό και εθελοντές, επιστήμονες και ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο των κοινωνικών υπηρεσιών.